leetcode-各位数加法,求个位数

题目

1
2
3
4
5
6
7
描述: 
把一个数的各个位相加,结果得到的数在相加,如此反复,直到结果为一位数。
求这个一位数是多少

例子:
123456 -> 1+2+3+4+5+6 = 21 -> 2+1 = 3
结果: 3

解体

1
2
解题思路:
123456 mod 9 -> 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def fuc(num):
return num % 9

num1 = 21
print(num1)
# 3

num2 = 123456
print(num2)
# 3